Leren

Ten behoeve van leerlingen, studenten en onderwijs heeft REE! een onderwijsmodel ontwikkeld dat gebaseerd is op de inzichten van Human Dynamics  in combinatie met onderwijskundige en didactische know-how: 3D Onderwijs.

De drie leerprocessen die binnen 3D Onderwijs worden onderscheiden komen voort uit drie kwaliteiten die ieder mens ter beschikking heeft: mentaal, emotioneel en fysiek.

Deze drie kwaliteiten zijn gelijkwaardig aan elkaar en zijn nodig om als mens te kunnen leven en leren.

De specifieke volgorde waarin deze kwaliteiten bij mensen voorkomen en de manier waarop zij met elkaar verbonden zijn geeft drie grote verschillen in het interne, vaak onzichtbare proces als het gaat om de manier waarop mensen leren.

Bij deze drie leerprocessen is steeds een van de kwaliteiten sterk bepalend voor de wijze waarop wij leren, communiceren of samenwerken.

Elk leerproces kent een eigen leerweg met bijhorende onderwijsbehoeften. In het onderwijs wordt vaak uitgegaan van eenzelfde leerproces waardoor veel leerlingen en studenten kunnen gaan ‘onderpresteren’. Met een 3D aanpak kan onderwijs effectiever en ‘eerlijker’ voor alle studenten worden ingericht en begeleid.

Binnen alle onderwijssectoren, onafhankelijk van het gekozen onderwijsconcept, is Human Dynamics zeer bruikbaar als onderlegger.
Er zijn toepassingen op maat te leveren op basis van allerlei vragen, bijvoorbeeld voor de inrichting van een school, lesruimtes, programma-opzet, de begeleiding van studenten. Dat geldt ook voor opleidingsprogramma’s binnen bedrijven en instellingen. Telkens weer blijkt de effectiviteit van opleidingen sterk toe te nemen wanneer er rekening wordt gehouden met de verschillende leerwegen die vanuit Human Dynamics te onderscheiden zijn.

Voorbeeld

Kwaliteitstraining operators op basis van Human Dynamics. In de procesindustrie zie je niet vaak dat een cursus of training voor de verschillende dynamieken apart is ingericht, zeker niet in opleidingen voor procesoperators. De productiemanager aan het woord:

“De inhoudelijke kennis (chemisch, product en proces) is vastgelegd in modules. Daaraan is een opfrismodule Human Dynamics toegevoegd (operators hebben al eerder deel 1 van Human Dynamics gevolgd). Voor de inhoudelijke modules is een mentale, emotionele en fysieke trainingsvorm ontwikkeld. Iedere operator kiest tijdens de eerste (Human Dynamics)module de volgorde waarin hij het programma gaat doorlopen aan de hand van zijn dynamiek. De groepen doorlopen zelfstandig het trainingsprogramma.

Het beste zijn de op het fysieke en emotionele principe gebaseerde blokken gewaardeerd. Gezien de overwegend fysieke gecentreerdheid van de groep was dit te verwachten. Naar mijn mening heeft deze trainingsweek vooral bijgedragen aan de teamvorming over de ploegen heen. Ik ben er tevens van overtuigd dat er inhoudelijk meer geleerd is dan de operators zelf beseffen. De uiteindelijke implementatie zal uitwijzen of ik gelijk heb. Het trainen op basis van de drie principes van Human Dynamics krijgt een vervolg in de training van de operators van de andere fabriek in mijn afdeling."